නම
මුලකුරුවලින් හැදින්වෙන නම
දිස්ත්‍රික්කය
ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය
ලිපිනය
කාණ්ඩය