සම්පූර්ණ නම
ලිපිනය
දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
කාණ්ඩය