රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

මහජනතාව වෙත කරන දැනුම් දීමයි

ප්‍රකාශිත භාර ඇති කිරීමේදී භාරකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන යා යුතු
තොරතුරු

2018 අංක 06 දරණ භාර (සංශෝධිත) පනත සහ 2019 ජනවාරි 28 දිනැති අංක 2108/10 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2019 භාර (ප්‍රකාශිත භාරවලට අදාළ තොරතුරු) නියෝගයන්ට අනුකූලව ප්‍රකාශිත භාරයක් ඇති කිරීමේදී භාරකරුවන් විසින් පහත දක්වා ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීම හා පවත්වාගෙන යෑම සිදු කළ යුතුවේ.

  1. භාරයට අදාළ විස්තර (නම, ලිපිනය, භාරයේ අරමුණ, භාරයට අදාළ වන දිස්ත්‍රික්කය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය)
  2. භාර කතෘ, භාරකරුවන්, සම භාරකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංක)
  3. අර්ථලාභියා, අර්ථලාභීන්, අර්ථලාභී තැනැත්තන් පන්තිය (නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංක)
  4. ඉහත 2 හෝ 3 දක්වා නැති එහෙත් භාරයක් ඇති කිරීමට දායක වන අනෙකුත් පුද්ගලයන් (අනු නියෝජිතයන්, නෛතික නියෝජිතයන්, කළමනාකරුවන්, ආයෝජන උපදේශකයන්, බදු උපදේශකවරු, ගණකාධිකාරීවරු)
  5. නෛතික පුද්ගලයකුගේ අර්ථලාභය පිණිස භාරයක් ඇතිකර ඇති විට එම භාරයේ අර්ථලාභී හිමිකරුවන් වූ ස්වාභාවික තැනැත්තන්

භාරකරුවන් විසින් භාරය අදාළ බල ප්‍රදේශයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත සහ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් වෙත ඉහත දක්වා ඇති තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

දැනටමත් ලියාපදිංචි කර ඇති භාරයන්හි භාරකරුවන් විසින් 2019 ජූලි 28 දිනට පෙර ඉහත තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ වාර්තා කිරීම සිදු කළ යුතු අතර ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් අනුකූලතාවය නොදැක්වීම භාර ආඥා පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වේ.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා විමසීම්

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (නොතාරිස්)
අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල
දුරකථන අංක
: 011 2889488/89
ෆැක්ස් : 0112889517

 

 

Oneday Service

The Registrar General’s Department has launched a “One Day” service of registering movable and immovable property along issuing of a national Birth Certificate prepared according to international standards were commenced on 16th of March 2019.

Registrar General Department has introduced this new system to commemorate 155 years of its continuous service provided to citizens of this country, which established in 1864.

The citizens can obtain this One Day service from any Registration office spread across the island. At present the fee levied for the normal registration of any land is100 rupees. Department introduced this new service specially to address the investors/business community need who required faster service.

Besides, the new service provides at 1000 rupees encouraging even ordinary citizens to access the “One Day” service. The Department at present generates 2000 million rupees revenue to theGovernment. Introducing these new services department expects to deliver more service to citizen by becoming a Customer-Centric institution that will support to generate more revenue to the Government while supporting to thrive country’s development initiatives

 

 

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Further News

DailyFT

Dailymirror

ITN News 

Colombo Page