පත් ඉරු පරීක්ෂාව දැන් වඩාත් පහසුවෙන්......

sinhala-image

 

e-ඉඩම් ලියාපදිංචි වැඩසටහන යටතේ ඉඩම් ලේඛන පරිලෝකනය කර දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කර ඇති අතර නියමු වැඩසටහනක් ලෙස 2018.01.15 දින සිට අන්තර්ජාලය හරහා www.elr.gov.lk දරණ වෙබ් අඩවියට පිවිස ලියාපදිංචි වීමෙන් කොළඔ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයට අදාල පත්ඉරු පරීක්‍ෂා කිරීමේ පහසුකම සලසා ඇත.