• ගරු අමාත්‍ය
    වජිර අබේවර්ධන මහතා
      
    ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය තුලින් නව තාක්ෂණය උපයෝගි කර ගනිමින් ජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව උදාකරදීමට හැකිවීම අප අමාත්‍යාංශය තැබූ විශාල ඉදිරිපියවරක්සේ මම දකිමි. පිළිබඳව මා අතිශය සතුටට පත්වෙමි.

නිශ්චල හා චංචල දේපල ලියාපදිංචිය, හිමිකම් ලියාපදිංචිය හා විවාහ, උපත් හා මරණ ලියාපදිංචිය තුලින් මහජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීම රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යය භාරයයි.

මේ තුලින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සේවාවන් පිළිබව ජනතාවට නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා දීම, සේවා ලබා ගැනීම හා සේවා සැපයීම වඩාත් පහසු කරවනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි. එමෙන්ම ජනතාව හා නිලධාරීන් අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක්ද ගොඩනැගෙනු ඇතැයි සිතමි.

ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී සේවාවක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා දීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව ගන්නා උත්සාහය අගය කරන අතර තවතවත් පුළුල් සේවාවක් කිරීමට හැකිවේවා! යි ප්‍රාර්ථනා කරමි.