ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය තුළින් නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම ආරම්භ කිරිමට හැකීවිම ගැන ඉමහත් සතුටට පත්වෙමි.

නිශ්චල හා චංචල දේපල ලියාපදිංචිය, හිමිකම් ලියාපදිංචිය හා විවාහ, උපත් හා මරණ ලියාපදිංචිය වැනි ලේඛන ලියාපදිංචිය හා සබැඳි මහජන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට සහාය වීම දෙපාර්තමේන්තුවේ දර්ශනයයි.

මෙම දර්ශනය යථාර්තයක් කරලීමේදී පුළුල් මහජන කාර්යභාරයක් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති අතර, දිනෙන් දිනම එහි කාර්යභාරය පුළුල් වෙමින් ජන ජීවිතයට ඉතාමත් ආසන්න වෙමින් සිටී.

ජන ජීවිතයට ඉතාමත් සමීප සියළුම ගෘහස්ත සිදුවීම් ලියාපදිංචිය සඳහා අනුගමනය කරන කාර්යය පටිපාටිය පිළිබඳව මහජනතාව වඩාත් හොදින් දැනුවත් කිරිමට දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට හැකිවෙතැයි විශ්වාස කරමි.

මෙමඟින් ජනතා ප්‍රාර්ථනාවන් මීට වඩා ඔප් නැංවේවායි ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි.

    රජයේ යහපාලන සංකල්පය වටා සියලු පරිපාලන ඒකක ඒකරාශී කිරීමත් ජනතාවට වගකියන රාජ්‍ය පරිපාලයක් රට තුල ව්‍යාප්ත කිරීමත් වෙනුවෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, අමාත්‍යාංශය විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන ප්‍රතිපත්තීන් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන අතර මහජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකර දීමටද කටයුතු කරනු ලැබේ.

    රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳව අන්තර්ජාල අඩවි තාක්ෂණය භාවිතයට ගනිමින් සේවාලාභීන්ට කාර්යක්ෂමව හා නිවැරදිව තොරතුරු හා සේවා ලබාදීමට අන්තර්ජාල අඩවියක් හඳුන්වාදීමට හා පවත්වාගෙන යාමට ගෙන ඇති පියවර අගය කරමි.

 

Oneday Service fees - 2019

 

 

Fees Under Registration of Documents

 

#

Description

Registration Fee

(Rs.)

1

Every instrument of any kind whatsoever not expressly exempted

100.00

2

For each land described in the Caveat, for each period of two years

2500.00

3

An instrument presented to the Registrar General under section 29, In addition to any other fee payable

1000.00

4

An application to, inspect the duplicates of deeds, instruments or documents, or the attested or certified copies thereof transmitted or delivered, inspect any book

500.00

5

An application for copies of or extracts from any deed relating to any land

500.00

6

An application for copies of or extracts from any folio or folios relating to any land

100.00

 

Fees Under Powers Of Attorney Ordinance

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

For the registration of any power of attorney

1500.00

2

For the registration of any notification of cancellation or revocation of any registered power of attorney

1500.00

3

For every application to inspect the records

500.00

4

For every application for a certified copy of a registered power of attorney

500.00

5

For every certified copy issued under section 7 per folio

500.00

 

Fees Under Notaries Ordinance

 

#

Description

Fee

(Rs.)

1

Certificate to be granted yearly to Notary Registrar of the High Court

1000.00

  • ගරු අමාත්‍ය
   වජිර අබේවර්ධන මහතා
      
   අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය තුලින් නව තාක්ෂණය උපයෝගි කර ගනිමින් ජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව උදාකරදීමට හැකිවීම අප අමාත්‍යාංශය තැබූ විශාල ඉදිරිපියවරක්සේ මම දකිමි. පිළිබඳව මා අතිශය සතුටට පත්වෙමි.

    නිශ්චල හා චංචල දේපල ලියාපදිංචිය, හිමිකම් ලියාපදිංචිය හා විවාහ, උපත් හා මරණ ලියාපදිංචිය තුලින් මහජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීම රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යය භාරයයි.

මේ තුලින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සේවාවන් පිළිබව ජනතාවට නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා දීම, සේවා ලබා ගැනීම හා සේවා සැපයීම වඩාත් පහසු කරවනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි. එමෙන්ම ජනතාව හා නිලධාරීන් අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක්ද ගොඩනැගෙනු ඇතැයි සිතමි.

ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී සේවාවක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා දීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව ගන්නා උත්සාහය අගය කරන අතර තවතවත් පුළුල් සේවාවක් කිරීමට හැකිවේවා! යි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

Fees Under Births and Deaths Registration Act

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Alteration of Information in a Birth or Death Register

50.00

2

Registration of Past Births or Death within 12 months of occurrence

50.00

3

Registration of Past Births or Death more than 12 months of occurrence

50.00

4

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of Nil Registration on application made for a copy ,where a search of records is not required

100.00

5

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate where a search of records for a period of not more than two years is required

200.00

 

Fees Under Marriage Registration Ordinance (General) - 112 Chapter

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Entering a notice of marriage at his office or at any other place

100.00

2

Issuing Registrar's certificate on a notice of marriage

100.00

3

Solemnizing marriage in his office

750.00

4

Registration of marriage Solemnized in registered Place of Public worship

750.00

5

Solemnizing marriage outside his office under section 38(1),(2)

750.00

6

Issue of license under section 27 (3)

100.00

7

An application for obtaining a special license under section 38(2)

50.00

8

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of Nil Registration on application made for a copy ,where a search of records is not required

100.00

9

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of where a search of records for a period of not more than two years is required

200.00

 

Fees Under Muslim Marriage and Divorce Act

#

Description

Fee (Rs.)

1

Fee for letter of authority to a Registrar of one area to registrar a marriage in another area

3500.00

2

Fee on declaration by Bridegroom

100.00

3

Fee on declaration by Bride’s wali

100.00

4

Registration of a Marriage

750.00

5

Fee for issue of a certified copy of a Marriage, Divorce entry or of any other entry or for a certificate of Nil registration without a search as per request

100.00

6

Fee for issue of a certified copy of a Marriage, Divorce entry or of any other entry or for a certificate of Nil registration where according to the application made, a search of records of not more than two years has to made

200.00

 

Fees Under Kandyan Marriage and Divorce Act

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Fee on a notice of marriage

100.00

2

Fee on a request to have the marriage registered outside the Registrar’s office

50.00

3

Fee on petition of appeal against the decree or of the District Registrar on an application made for the dissolution of a marriage

100.00

4

Fees for the solemnization and registration of Kandyan Marriage in his Office or in any authorized place outside his office

750.00

5

Fee on a written application for a certified copy of marriage or Divorce entry ,or for a certificate of Nil Registration

100.00

6

Fee on a written application for a certified copy of marriage or Divorce entry ,or for a certificate of Nil Registration

200.00