ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 අ‍ගෝස්තු
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 543 657
2 අනුරාධපුර 1206 1152
3 අත්තනගල්ල 2966 2960
4 අවිස්සාවේල්ල 2352 2521
5 බදුල්ල 1947 2048
6 බලපිටිය 930 930
7 මඩකලපුව 2007 2007
8 හලාවත 1382 1382
9 කොළඹ 3845 4382
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5267 5157
11 ඇල්පිටිය 940 911
12 ඇඹිලිපිටිය 861 836
13 ගාල්ල 3528 3111
14 ගම්පහ 8781 9673
15 ගම්පොල 1001 1214
16 හම්බන්තොට 587 484
17 හෝමාගම 4890 5357
18 හොරණ 1899 3607
19 යාපනය 2506 2446
20 කල්මුනේ 1426 1422
21 කළුතර 1163 1353
22 මහනුවර 4729 5281
23 කෑගල්ල 2543 3539
24 කිලිනොච්චි 548 632
25 කොටපොල 419 456
26 කුලියාපිටිය 2978 3544
27 කුරුණෑගල 5401 5705
28 මන්නාරම 393 478
29 මාරවිල 2243 2320
30 මාතලේ 2169 2169
31 මාතර 3278 4278
32 මතුගම 1613 1652
33 මොණරාගල 10645 1050
34 මුලතිව් 102 122
35 මීගමුව 2688 3161
36 නිකවැරටිය 961 1093
37 නුවරඑලිය 639 758
38 පානදුර 1663 1825
39 පේදුරු තුඩුව 470 613
40 පොළොන්නරුව 782 781
41 පුත්තලම 1412 1018
42 රත්නපුර 2215 2470
43 තංගල්ල 1211 1337
44 ත්‍රිකුණාමලය 710 778
45 වවුනියාවේ 856 875
  මුළු එකතුව 100,695 99,545

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජනවාරි 01 -  අ‍ගෝස්තු 31දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 3529 4272
2 අනුරාධපුර 9497 9083
3 අත්තනගල්ල 24603 24582
4 අවිස්සාවේල්ල 18211 19109
5 බදුල්ල 14931 15498
6 බලපිටිය 7909 7909
7 මඩකලපුව 15715 15715
8 හලාවත 10258 10258
9 කොළඹ 20633 35268
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 41331 41221
11 ඇල්පිටිය 7881 7618
12 ඇඹිලිපිටිය 8150 8071
13 ගාල්ල 27335 26414
14 ගම්පහ 65780 68649
15 ගම්පොල 6683 7647
16 හම්බන්තොට 6979 3492
17 හෝමාගම 38792 40753
18 හොරණ 16560 21500
19 යාපනය 21024 20994
20 කල්මුනේ 12282 12289
21 කළුතර 9092 9846
22 මහනුවර 38029 1799
23 කෑගල්ල 21410 43990
24 කිලිනොච්චි 2575 3051
25 කොටපොල 3872 3841
26 කුලියාපිටිය 24172 27520
27 කුරුණෑගල 39337 39108
28 මන්නාරම 3100 3574
29 මාරවිල 16532 19140
30 මාතලේ 17632 17153
31 මාතර 25695 33231
32 මතුගම 10782 10862
33 මොණරාගල 8387 8387
34 මුලතිව් 2501 2534
35 මීගමුව 22798 24660
36 නිකවැරටිය 8405 8982
37 නුවරඑලිය 6184 6404
38 පානදුර 14048 14455
39 පේදුරු තුඩුව 3508 4457
40 පොළොන්නරුව 6094 6055
41 පුත්තලම 10675 9843
42 රත්නපුර 17291 18297
43 තංගල්ල 9509 9285
44 ත්‍රිකුණාමලය 5367 5367
45 වවුනියාවේ 2463 2630
  මුළු එකතුව 707,541 734,813

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888