ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 පෙබරවාරි
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 616 616
2 අනුරාධපුර 1003 954
3 අත්තනගල්ල 2938 2933
4 අවිස්සාවේල්ල 2140 2286
5 බදුල්ල 2142 2412
6 බලපිටිය 979 979
7 මඩකලපුව 1916 1916
8 හලාවත 1129 1129
9 කොළඹ 3865 3378
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5020 4506
11 ඇල්පිටිය 861 822
12 ඇඹිලිපිටිය 1013 909
13 ගාල්ල 3249 2393
14 ගම්පහ 7865 7905
15 ගම්පොල 907 1097
16 හම්බන්තොට 656 512
17 හෝමාගම 4562 4312
18 හොරණ 2291 2240
19 යාපනය 2612 2616
20 කල්මුනේ 1700 1699
21 කළුතර 1227 1207
22 මහනුවර 4517 4293
23 කෑගල්ල 2839 2839
24 කිලිනොච්චි 185 247
25 කොටපොල 532 490
26 කුලියාපිටිය 3187 3176
27 කුරුණෑගල 5253 5146
28 මන්නාරම 333 333
29 මාරවිල 1960 2513
30 මාතලේ 2080 2034
31 මාතර 3108 3858
32 මතුගම 1344 1469
33 මොණරාගල 926 924
34 මුලතිව් 120 112
35 මීගමුව 2880 2933
36 නිකවැරටිය 1314 1305
37 නුවරඑලිය 809 771
38 පානදුර 1799 1799
39 පේදුරු තුඩුව 459 547
40 පොළොන්නරුව 1084 1075
41 පුත්තලම 1207 1128
42 රත්නපුර 2216 2151
43 තංගල්ල 1254 1020
44 ත්‍රිකුණාමලය 636 636
45 වවුනියාවේ 284 277
  මුළු එකතුව 89017 87897

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජනවාරි 01 - පෙබරවාරි 28 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 1142 1142
2 අනුරාධපුර 2441 2339
3 අත්තනගල්ල 6284 6279
4 අවිස්සාවේල්ල 4605 5043
5 බදුල්ල 4237 4201
6 බලපිටිය 2032 2032
7 මඩකලපුව 3689 3689
8 හලාවත 2524 2524
9 කොළඹ 7630 6909
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 11057 10193
11 ඇල්පිටිය 1941 1847
12 ඇඹිලිපිටිය 1874 1770
13 ගාල්ල 7006 6267
14 ගම්පහ 16565 17366
15 ගම්පොල 1138 1159
16 හම්බන්තොට 2250 803
17 හෝමාගම 10351 10101
18 හොරණ 4813 5206
19 යාපනය 5240 5235
20 කල්මුනේ 3193 3190
21 කළුතර 2464 2439
22 මහනුවර 9480 9480
23 කෑගල්ල 6133 6133
24 කිලිනොච්චි 424 542
25 කොටපොල 1105 691
26 කුලියාපිටිය 6839 6805
27 කුරුණෑගල 11172 10853
28 මන්නාරම 681 681
29 මාරවිල 4215 5163
30 මාතලේ 4629 4371
31 මාතර 6912 8738
32 මතුගම 2651 2706
33 මොණරාගල 2076 2074
34 මුලතිව් 244 245
35 මීගමුව 6425 6441
36 නිකවැරටිය 2643 2634
37 නුවරඑලිය 1662 1607
38 පානදුර 3855 3864
39 පේදුරු තුඩුව 945 1139
40 පොළොන්නරුව 13194 13126
41 පුත්තලම 2479 2332
42 රත්නපුර 4545 4487
43 තංගල්ල 2674 2170
44 ත්‍රිකුණාමලය 1323 1323
45 වවුනියාවේ 482 465
  මුළු එකතුව 199,264 197,804

 

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888