ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 අප්‍රියල්
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 49 51
2 අනුරාධපුර - -
3 අත්තනගල්ල - -
4 අවිස්සාවේල්ල - -
5 බදුල්ල 835 1005
6 බලපිටිය 404 400
7 මඩකලපුව 469 -
8 හලාවත - -
9 කොළඹ  - -
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ - -
11 ඇල්පිටිය - -
12 ඇඹිලිපිටිය 365 136
13 ගාල්ල  729 729
14 ගම්පහ  - -
15 ගම්පොල 303 270
16 හම්බන්තොට 209  953
17 හෝමාගම  -  -
18 හොරණ - -
19 යාපනය 48 -
20 කල්මුනේ  571 580
21 කළුතර - -
22 මහනුවර 826 826
23 කෑගල්ල 690 738
24 කිලිනොච්චි - -
25 කොටපොල 171 79
26 කුලියාපිටිය 818 818
27 කුරුණෑගල 797 997
28 මන්නාරම 112 -
29 මාරවිල - -
30 මාතලේ 491 508
31 මාතර 549 776
32 මතුගම - -
33 මොණරාගල 150 150
34 මුලතිව් -  -
35 මීගමුව - -
36 නිකවැරටිය - -
37 නුවරඑලිය 176 126
38 පානදුර - -
39 පේදුරු තුඩුව - -
40 පොළොන්නරුව 172 172
41 පුත්තලම - -
42 රත්නපුර 637  637
43 තංගල්ල 166 166
44 ත්‍රිකුණාමලය 236  241
45 වවුනියාවේ 65 64
  මුළු එකතුව 10038 10422

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 ජනවාරි 01 - අප්‍රියල් 31දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 837 1009
2 අනුරාධපුර 1106  2486
3 අත්තනගල්ල  6392 7296
4 අවිස්සාවේල්ල 3904 5409
5 බදුල්ල 5124 6357
6 බලපිටිය 2887 3084
7 මඩකලපුව  4061  3766
8 හලාවත 2667  3083
9 කොළඹ 9860  11659
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ  11525  12417
11 ඇල්පිටිය  2316  2261
12 ඇඹිලිපිටිය 2194 2039
13 ගාල්ල 11859 13328
14 ගම්පහ  24234 26517
15 ගම්පොල 1834 2832
16 හම්බන්තොට 2033 2156
17 හෝමාගම 10677  11309
18 හොරණ 4411 8495
19 යාපනය 6088 7765
20 කල්මුනේ 3984  4442
21 කළුතර 2675  3091
22 මහනුවර 13423 14882
23 කෑගල්ල 6783 7978
24 කිලිනොච්චි  1120 1261
25 කොටපොල  1274 828
26 කුලියාපිටිය 9631 11115
27 කුරුණෑගල 11523 13868
28 මන්නාරම 748 931
29 මාරවිල 4094 5355
30 මාතලේ 5426  6090
31 මාතර 6947 10887
32 මතුගම 3734 4001
33 මොණරාගල 2028 2028
34 මුලතිව් 1239 1253
35 මීගමුව 6342 7159
36 නිකවැරටිය 2482 2807
37 නුවරඑලිය  1705 1892
38 පානදුර 4133 4420
39 පේදුරු තුඩුව  1090  1391
40 පොළොන්නරුව 1487 1575
41 පුත්තලම 2553 1155
42 රත්නපුර 5813 6352
43 තංගල්ල 3081 3439
44 ත්‍රිකුණාමලය 1645 1903
45 වවුනියාවේ 827  669
  මුළු එකතුව 219796 254040

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2019 වර්ෂය තුල ලියාපදිංවි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927 7078
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200 13940
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702 35876
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095 25627
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406 23251
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937 11724
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114 21995
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475 15127
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371 52851
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912 56725
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196 11576
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650 11520
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516 29097
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154 103952
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765 12017
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366 5134
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789 57854
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406 30565
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721 33528
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421 17491
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863 14738
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394 64555
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794 95912
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086 4987
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919 5358
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458 41616
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663 47329
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416 5215
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034 27859
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163 25889
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673 49584
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603 17098
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366 12139
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715 3464
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182 33525
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960 12381
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595 9743
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270 1775
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345 6481
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601 8975
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100 12560
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186 25435
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700 13951
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597 7964
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082 3047
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888         11,28,508