பெயர் S.S.K.Senevirathna
மாவட்ட அலுவலகம்
அலுவலக அமைவிடம்
மொழிபெயர்ப்பு திறன்