• අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් සේවය/ ලේඛන සහකාර සේවය/ පොත් බැඳුම්කරු සේවය යන සේවාවන්හි නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022 (දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළත)

  • රෙජිස්‌ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු වල රාජකාරි ආවරණ/වැඩ බැලීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
    • නිවේදනය 
    • අයදුම්පත
      • සැලකිය යුතු - සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රයේ, පරිලෝකනය කරන ලද මෘදු පිටපත (Scanned Soft Copy) 2022.08.05 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 ට ප්‍රථම This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. යන විද්යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න. තව ද, එහි දෘඪ පිටපත (Hard Copy) තැපෑල මගින් හෝ අතින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන්න.