තනතුර ස්ථානය විද්යුත් තැපෑල දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

011 2889490 011 2889492
ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (ඉඩම්/හිමිකම් ලියාපදිංචි) අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2889517 011 2889517
ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සංවර්ධන, පුහුණු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ) අංක 234/ඒ3,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2889518 011 2889518
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (නොතාරිස්)  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0112889493 0112889493
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සිවිල් ලියාපදිංචි) අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2889498 011 2889498
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී අංක 234/ඒ3,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2889497 011 2889499
පරිපාලන නිලධාරී අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0112889494  
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.   0112889516 0112883655
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (මධ්‍යම ලේඛනාගාරය) මධ්‍යම ලේඛනාගාරය,මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0112329773/ 0112433075

011 2329773

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (බටහිර කලාපය) 3 වන මහල, හයිලෙවල් ප්ලාසා, දෙල්කඳ,, නුගේගොඩ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2827120 011 2827120
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (දකුණු කලාපය) 10, පල්ලිය පාර, ගාල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 091 2224581 091 2224581
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (ඌව සබරගමු කලාපය) දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,රත්නපුර . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 045 2222238 045 2222238
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (වයඹ සහ උතුරු මැද කලාපය) වත්හිමි පාර, කුරුණෑගල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 037 2228830 037 2228830
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (මධ්‍යම කලාපය) ජාතික නිවාස ගොඩනැගිල්ල, යටිනුවර වීදිය,මහනුවර . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 081 2224470 081 2224470
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (නැගෙනහිර කලාපය) දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,මඩකලපුව . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 065 2222227 065 2222227
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (උතුරු කලාපය) දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 021 2222475 021 2222475

 

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් සහ දිස්ත්‍රික් ලියාපදිංචි රෙජිස්ට්‍රාර්

තනතුර ස්ථානය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් විද්යුත් තැපෑල
අම්පාර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,අම්පාර. 063 2222141 063 2222141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අනුරාධපුර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,අනුරාධපුර ඉඞම්: 0252222201
හිමිකම්:0252222209
0252222201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවිස්සාවේල්ල  දුම්රියපල පාර, අවිස්සාවේල්ල. 036 2222204 036 2222204 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අත්තනගල්ල  462 / C / 4, රජමල්වත්ත, නුවර පාර, නිට්ටඹුව. 033 2050991 0332050991 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඇඹිලිපිටිය  395, රත්නපුර පාර, උඩගම, ඇඹිලිපිටිය. 047 2230489 0472230489 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බදුල්ල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය බදුල්ල. 055 2222395 055 2222395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බලපිටිය  609, ගාලු පාර, බලපිටිය. 091 2258495 091 2258495 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයල,මඩකලපුව . 065 2222395 065 2222395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කොළඹ අංක 42/1, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07. 011 2692652 011 2692652 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
හලාවත  පුත්තලම පාර, හලාවත. 032 2222188 032 2222188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දෙල්කඳ  3 වන මහල, හයිලෙවල් ප්ලාසා, දෙල්කඳ, නුගේගොඩ. ඉඩම්:011 2815316 හිම්කම්:011 2086478 011 2815316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඇල්පිටිය  ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා පාර,ඇල්පිටිය 0912291945 0912291945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගාල්ල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය ගාල්ල. 0912234097 0912234097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගම්පහ  විජය පාර, ගම්පහ. 0332222315/ 0332232181 0332232181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගම්පොල  89/1, මහර, නාවලපිටිය පාර, ගම්පොල. ඉඞම්:081 2352273
හිමිකම් :081 3805476
081 2352273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,හම්බන්තොට. 047 2256170 047 2256170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
හෝමාගම  අංක 190, හොරණ පාර, කොට්ටාව. ඉඞම්:011 2182937
හිමිකම්:011 2182893
011 2182937 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
හොරණ  රත්නපුර පාර, හොරණ. 034 2260086 0342259910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
යාපනය  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,යාපනය. 021 2225681 021 2225681 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කඩුවෙල අංක 654, අවිස්සාවේල පාර, කඩුවෙල 0112 414161   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
කල්මුණේ  ජාතික නිවාස ගොඩනැගිල්ල ,කල්මුණේ. 067 2229206 067 2229206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කළුතර  726B, වේලාපුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කළුතර. 034 2222353 034 2222353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කැස්බෑව       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
කෑගල්ල  නිල්වක්ක පාර, කෑගල්ල. 035 2222570 035 2222570 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කිලිනොච්චි  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,කිලිනොච්චි. 021 2285353 021 2285353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කොටපොල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,යාබද කොටස, කොටපොල. 041 2271263 041 2271263 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කුණ්ඩසාලේ   081 2411611 0812411611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
කුලියාපිටිය  තානායම් පාර, මීගහකොටුව, කුලියාපිටිය. 037 2281274 037 2281274 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කුරුණෑගල  දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල. ඉඞම්:037 2222158
හිමිකම්:037 2232284
037 2222158 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මන්නාරම  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,මන්නාරම 023 2222009 023 2222009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මහනුවර  ජාතික නිවාස ගොඩනැගිල්ල, යටිනුවර වීදිය, මහනුවර

ඉඩම් 081 2222058 හිමිකම් 081 2225539

081 2222058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
මහර   011 2928333   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
මාරවිල  මූදුකටුව, මාරවිල. 032 2254388 032 2254388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මාතලේ  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,මාතලේ . 066 2222727 066 2222727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මාතර  එල්.ජී.ජේ. ගොඩනැගිල්ල,මාතර. 041 2222279 041 2222161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මතුගම  සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල, කළුතර පාර, මතුගම. 034 2247208 034 2247208 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මොණරාගල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,මොනරාගල. 055 2276130 055 2276130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මුලතිව්  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය, මුලතිව්. 021 2290135 021 2290135 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මීගමුව  ප්‍රධාන වීදිය, මීගමුව. ඉඩම්:031 2222346 හිමිකම්:031 2223625 031 2222346 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නාරම්මල   037 2249213   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
නිකවැරටිය  තානායම් පාර, නිකවැරටිය. 037 2260228 037 2260228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නුවරඑලිය  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,නුවරඑළිය. 052 2222414 052 2222414 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පානදුර  ගුණතිලක මාවත පානදුර. 038 2232569 038 2232569 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පේදුරු තුඩුව තම්සිඩ්ඩි පාර, පේදුරුතුඩුව.  021 2263272 021 2263272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පොළොන්නරුව  පරාක්‍රම සමුද්‍ර පාර,පොළොන්නරුව. 027 2222320 027 2222320 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පුත්තලම  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය, පුත්තලම. 032 2265337 032 2265337 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
රත්නපුර  රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,රත්නපුරය. ඉඞම්:045 2222833
හිමිකම්:045 3453647
045 2222833 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තංගල්ල  සැමුවෙල් මාවත, තංගල්ල. 047 2240200 047 2240200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ත්‍රිකුණාමලය  තැපැල් කාර්යාලය පාර, ත්‍රිකුණාමලය. 026 2222410 026 2222410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වලස්මුල්ල   047 2249700   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
වවුනියාව  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය ,වවුනියාව. 024 2222130 024 2222130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.