• රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් අධීක්ෂණය හා පාලනය
  • උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ වාර්තා සංරක්ෂණය
  • උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සටහන්වල සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම
  • විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
  • උප්පැන්න,  විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල තොරතුරු නිවැරදි කිරිම හා සංශෝධනය