පරිපාලන ශාඛාව

 • කාර්යය මණ්ඩලයේ පත්වීම්, මාරු කිරීම් හා විශ්‍රාම වැටුප් පිලිබඳ කාර්යය පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය

මුදල් ශාඛාව

 • දෙපාර්තමේන්තුවේ මුල්‍ය හා ගෙවීම් පාලනය

තොරතුරු තාක්ෂණ ශාඛාව

 • ඉ- උපත්, මරණ විවාහ පිටපත් නිකුත් කිරීමේ වැඩ සටහන, ඉ-ජනගහන ලේඛනය හා ඉ-ඉඩම් ලියාපදිංචිය වැනි තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති පරිපාලන හා අධීක්ෂණය

නොතාරිස් ශාඛාව

 • ඉඩම් හා හිමිකම් ලියාපදිංචිය පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය
 • නොතාරිස්වරුන් පත් කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • ඇටෝර්නි බලය ලියාපදිංචි කිරීම හා අවලංගු කිරීම

සිවිල් ලියාපදිංචි ශාඛාව

 • උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් පත් කිරීම, අධීක්ෂණය හා පරිපාලනය
 • උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම, පරිපාලනය හා  අධීක්ෂණය
 • දරුකමට හදාවඩා ගැනීම් ලියාපදිංචිය

සංඛ්‍යා ලේඛන ශාඛාව

 • සංඛ්‍යා ලේඛණ සකස් කිරීම සහ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

සැපයුම් ශාඛාව

 • දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම් පාලනය හා අධීක්ෂණය