• කලාප කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පිහිටි දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල අධීක්ෂණය
  • කලාපය තුල පදිංචි ඇටෝර්නි බලකරුවන්ට අයත් ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම
  • උප්පැන්න,  විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල තොරතුරු නිවැරදි කිරිම හා සංශෝධනය