2023 මාර්තු 03 වන දින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා ලෙස ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ.එන්.එස්.විජයසිංහ මහතා වැඩ භාර ගන්නා ලදී. රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ලෙස ඔබතුමාගේ පත්වීම පිළිබඳව අපගේ අවංක සුබ පැතුම් සහ උණුසුම් සුබ පැතුම්.

1 3 4

5 6 7