2022.03.18 දින අභිනව කුණ්ඩසාලේ ඉඩම් හා හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් පී.එස්.පී.අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන ලදි.

1 2 4