පසුගනුදෙනු ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු

 

සාධනපත්‍රෙය් ස්වභාවය

ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු

උකස් සාධනපත්‍රය

රු.200

ලිපිනය

රු.25

බදු සාධනපත්‍රය

රු.200

කේවියට් ආඥාව (එක් එක් මාස 6 සඳහා)

රු.200

අවලංගු කිරීමේ සාධනපත්‍ර

රු.200

පැවරීමේ සාධනපත්‍ර

රු.500

තෑගි සාධනපත්‍ර

රු.500

ගොඩනැඟිල්ලක තිරස් අතුරු බෙදීමක් ලියාපදිංචි කිරීම

  රු.1000

ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ අතුරු බෙදීම ලියාපදිංචි කිරීම

  රු.1000

විකිණුම් ගිවිසුම් සාධනපත්‍ර

රු.500

විකිණුම් සහතික සාධනපත්‍ර

රු.500

හිමිකම් පනත යටතේ පනවා ඇති වෙනත් සාධනපත්‍ර

රු.500

වෙනත් පනත් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හිමිකම් රෙජිස්ටරයේ ලියාපදිංචි කල හැකි වෙනත් සාධනපත්‍ර

රු.500

              

රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් දීමනාපත්‍ර ලියාපදංචි කිරීමෙන් පසුව සිදුවන සෑම පසුගනුදෙනුවක් සඳහාද ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.

 

හිමිකම් රෙජිස්ටර පරීක්ෂා කිරීම, සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම.

 

ලියාපදිංචි කර ඇති හිමිකම් රෙජිස්ටර පරීක්ෂා කිරීමටත් ඒවායින් සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමටත් පහසුකම් සලසා ඇත. ඒ සඳහා අයකරනු ලබන ඉල්ලුම්පත්‍ර ගාස්තු පහත සඳහන් වේ.

 

 

වගන්තිය

විස්තරය

ගාස්තුව

(රුපියල්)

34(1)

හිමිකම් රෙජිස්ටරය පරීක්ෂාකර බැලීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

100/=

34(1)

කැඩැස්තර සිතියම් පරීක්ෂාකර බැලීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

100/=

34(2)

හිමිකම් රෙජිස්ටරයෙන් උධෘතයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

250/=

34(3)

කැඩැස්තර සිතියමේ පිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

500/=

36(1)

අතුරු බෙදීමක් හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමක් ලියාපදිංචි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

100/=

37(1)

හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

500/=

50(1)

ගොඩනැඟිලිවල තිරස් අතුරු බෙදීම් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

100/=

15(4)

හිමිකම් සහතිකයේ පිටපතක් ලබාගැනීම


500/=