1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ කඩිනම් සේවා සාධන පත්‍ර  ලියාපදිංචිය සඳහා ගාස්තු

title-fee new

  • හිමිකම් සහතිකයක පිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා - රු. 2500.00
  • සාධන පත්‍රයක දෝෂයක් හේතුවෙන් හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සඳහා - රු.1000.00
  • ගාස්තු ගෙවීමේ දී, ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයට පැමිණ ගෙවිය යුතුය.

 

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk