1951 අංක 17 දරන උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන පවතිනුයේ උපතක් හෝ මරණයක් අතින් ලියා ලියාපදිංචි කිරීම් සඳහා වේ. නමුත් උපතක් හෝ මරණයක් අතින් ලිවීමේදී අත් අකුරු දෝෂ , ලිඛිත දෝෂ බොහෝ උප්පැන්න හා මරණ සහතිකවල දක්නට ලැබේ. එසේම විශේෂයෙන් උප්පැන්න සහතිකයක සංශෝධනයක් සිදු කිරිමෙන් පසුව එම සංශෝධනය සහතිකයේ දෘශ්‍යමාන වීම සහතිකය අත දරන්නාට බොහෝවිට පීඩාකාරී අත්දැකීමක් ද වේ. එසේම උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු දත්ත පද්ධතියක සටහන්ව නොමැති වීම නිසා උපත්, විවාහ හා මරණ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ කාර්යයන් වලදී වැඩි වශයෙන් කාලය හා ශ්‍රමය යෙදවීමට සිදුවන අතර එම තොරතුරු හරහා නිසි ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට ඇති හැකියාව ඇහිරී ගොස් තිබේ.

මෙම කාරණා මුල් කරගෙන ආරම්භ කරන ලද  රාජ්‍ය අංශය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු හා යාවත්කාලීන තොරතුරු  ඇතුළත් දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ තාක්ෂණික මග පෙන්වීම යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව  ඉ - ජනගහන ලේඛන වැඩසටහන සකස් කිරීමට ආරම්භ කර ඇත.

Please find the gazette regarding orders for recruitment of Recruit Article Clerks.

Gazzette Announcement - English

2024

2023

  • Annual Transfer for Additional District Registrar Service/Document Assistant Service/Book Binding Service - 2022 (Internal)

  • Inviting applications for duty cover/work view of vacant Land Registrar posts in Registrar General's Department

ADDRESS

Registrar General's Department

234/A3,
Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla,
Sri Lanka.

CALL US
+94 112 889 488 - 489

E-MAIL
info@rgd.gov.lk